FORESTIST
Original Article

The corporate social responsibility perception and sustainable consumption behavior of the employees in forest products industry enterprises: the case of Western Black Sea section

1.

Clothing Production Technology Programme, Kastamonu University, Arac Rafet Vergili Vocational School, Kastamonu, Turkey

2.

Forestry and Forest Products Programme, Kastamonu University, Arac Rafet Vergili Vocational School, Kastamonu, Turkey

FORESTIST 2020; 70: 36-43
DOI: 10.5152/forestist.2020.19025
Read: 1252 Downloads: 662 Published: 31 January 2020

The aim of this study is to present the relation between the perceived corporate social responsibility (CSR) level of Forest Products Industry employees and their sustainable consumption behavior (SCB) and to determine the direction of these relations. To that end, the data collected from the employees in the enterprises in the Western Black Sea Section with questionnaires were analyzed by statistical analysis. The results of this study show that there is a significant positive relation between the level of CSR perception and SCB. The relations between legal, voluntary and employee responsibility, which are sub-dimensions of CSR, and SCB is also significant and positive. Positive relations were found between the perception of CSR and personal transportation and energy preference, environmentally sensitive food preference, domestic water consumption and waste reduction and recycling, which are the sub-dimensions of SCB. The study reveals the positive effects of CSR activities of the organizations on employees who are important stakeholders and makes a contribution to the literature with empirical data.

 


 

Orman endüstri işletmelerindeki çalışanların kurumsal sosyal sorumluluk algısı ve sürdürülebilir tüketim davranışının incelenmesi: Batı Karadeniz bölümü örneği

 

 

Bu çalışmanın amacı Orman Endüstri çalışanlarının örgütlerine yönelik algıladıkları kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) düzeyi ile sergiledikleri sürdürülebilir tüketim davranışı (STD) arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmak ve bu ilişkilerin yönünü belirlemektir. Bu amaçla Batı Karadeniz Bölümü’nde bulunan işletmelerdeki çalışanlardan anket yoluyla toplanan veriler istatistik yöntemler kullanılarak incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, KSS algısı düzeyi ile STD arasında anlamlı pozitif ilişki olduğu görülmüştür. Aynı zamanda KSS’nin alt boyutları olan yasal, gönüllü ve çalışanlara yönelik sorumluluk ile STD arasındaki ilişkilerin de anlamlı ve pozitif olduğu sonucuna varılmıştır. KSS algısı ile STD’nin alt boyutları olan kişisel ulaşım ve enerji tercihi, duyarlı gıda tercihi, evsel su tüketimi ve atık azaltma ve geri dönüşüm arasında da pozitif anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Örgütlerin KSS faaliyetlerinin, önemli paydaşları olan çalışanlar üzerindeki olumlu etkilerini ortaya koyması ve ampirik verilerle literatürü destekliyor olması açısından çalışmanın akademik katkı sağlayacağı beklenmektedir.

 

Files
EISSN 2602-4039