FORESTIST
Original Article

Models for estimating crown projection area from stump diameter for Tectona grandis Linn. f. in the tropical rainforests of Nigeria

1.

Department of Forestry and Wildlife, Nnamdi Azikiwe University, Awka, Nigeria

FORESTIST 2021; 71: 25-30
DOI: 10.5152/forestist.2020.20017
Read: 1487 Downloads: 659 Published: 08 July 2020

The estimation of growth variables for a cleared tree is crucial in forest management. Most importantly, growth variable estimation for cleared trees allows for the conviction of illegal loggers in judicial proceedings and biomass estimation. Hence, the present study developed empirical models that are capable of precisely estimating the crown projection area (CPA) of trees from tree’s stump diameter (Ds) to serve as a crucial tool for evaluating tree loss and as descriptive evidence to inform the litigation process. The data for this study were gathered from 36 randomly laid 25 m×25 m temporal sample plots within six stand ages of Tectona grandis within a Nigerian reserved tropical rainforest. Least squares method was used to fit six regression models, namely simple linear, power, single logarithmic, growth, reciprocal, and square functions. The power model estimated CPA from Ds most appropriately by employing the lowest values of the root mean square error (8.42 m2), Akaike information criterion (6514.13), and Bayesian information criterion (6524.79). Furthermore, t-test result yielded a non-significant (p=0.431) difference between the observed and predicted CPA utilizing the power model. Hence, the power model was recommended for the conversion of counted stumps into harvested trees’ CPAs.


 

Nijerya'nın tropikal yağmur ormanlarında Tectona grandis Linn ağacı tepe tacı izdüşüm alanının kütük çapı ile tahmin modelleri

 

Bir ağaç için büyüme değişkenlerinin tahmini orman yönetiminde çok önemlidir. Ağaç büyüme değişkenleri için en önemli tahmin ağaçlar için büyüme değişken tahmini olup, bu tahmin biyokütle hesaplamalarında yasadışı odun üreticilerinin varlığının ispatlanmasına yardımcı olabilir. Bu nedenle, bu çalışma ile, odun üretimi kaybının belirlenmesi için önemli bir araç oluşturmak ve yasa dışı odun üreticileriyle ilgili, hukuki sürecin bilgilendirilebilmesi amacıyla açıklayıcı bir kanıt oluşturmak için ağaçların kütük çapından (Ds) ağaçların tepe tacı izdüşüm alanını (CPA) tam olarak tahmin edebilen ampirik modeller geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu çalışma için gerekli veriler, Nijerya’da bir tropik yağmur ormanı içinde Tectona grandis ağacının bulunduğu altı farklı meşçere yaşına sahip, rastgele seçilmiş 25 m × 25 m ölçülerindeki 36 adet örnekleme alanından toplanmıştır. En küçük kareler yöntemi, basit doğrusal, güç, tek logaritmik, büyüme, karşılıklı ve kare fonksiyonları olmak üzere toplam altı regresyon modeline uyacak şekilde kullanılmıştır. Güç modeli, kök ortalama kareleri hatasının (8,42 m2), Akaike bilgi kriteri (6514,13) ve Bayes çıkarımı kriterinin (6524,79) en düşük değerleri kullanılarak kütük çaplarından (Ds), tepe tacı izdüşüm alanı (CPA) en uygun şekilde tahmin edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca, t-testi sonucu, güç modeli kullanılarak gözlemlenen ve tahmin edilen tepe tacı izdüşüm alanı (CPA) arasında anlamlı olmayan (p=0,431) bir fark verdiği görülmüştür. Bu nedenle, izinsiz kesilmiş ağaçlara ait kütüklerin sayısıyla, hasat edilen ağaçların tepe tacı izdüşüm (CPA) alanlarına dönüştürülmesi için güç modeli önerilmiştir.

Cite this paper as: Chukwu, O., Ezenwenyi, J.U., 2021. Models for estimating crown projection area from stump diameter for Tectona grandis Linn. f. in the tropical rainforests of Nigeria. Forestist 71(1): 25-30

Files
EISSN 2602-4039