FORESTIST
Original Article

Evaluation of renewable hybrid barriers in terms of carbon emission with concrete and steel barriers

1.

Forestry and Forest Products Programme, Kastamonu University, Arac Rafet Vergili Vocational School, Kastamonu, Turkey

2.

Department of Forest Industry Engineering, Karabük University, Faculty of Forestry, Karabük, Turkey

3.

Department of Transportation Engineering, Karabük University, Faculty of Engineering, Karabük, Turkey

4.

Department of Forest Engineering, Karabük University, Faculty of Forestry, Karabük, Turkey

FORESTIST 2021; 71: 110-117
DOI: 10.5152/forestist.2020.20025
Read: 3481 Downloads: 788 Published: 26 October 2020

Roadside barriers called as passive safety systems are presently produced from various materials such as steel, concrete, wood, and plastic. Existing roadside barriers have prioritized safety over aesthetics and environmental concerns. To this end, a new environmental barrier-the renewable hybrid barrier (RHB)-has been designed that can fulfill safety requirements as well as add value in terms of aesthetics. Sand is placed inside the barrier, and the barrier’s outer shell is covered by fir timber. A life cycle analysis was completed to ensure the sustainable production of RHBsand to better understand their environmental impacts. The amount of greenhouse gas emitted into nature during the production of RHB and steel and concrete barriers was calculated and compared. Our results showed that concrete and steel barrier production releases approximately 4.5 times more greenhouse gases than RHB production. The live biomass equivalent of the wood materials used in RHB production was also calculated. We found that RHBs sequestrated 45.94 kg-CO2eq. It is thought that more widespread use of RHBs can contribute positively to the environment and nature.


 

Yenilenebilir Hibrit Bariyerlerin Beton ve Çelik Bariyerler ile Karbon Emisyonu Açısından Değerlendirilmesi

 

Pasif güvenlik sistemi olan yol kenarı bariyerleri günümüzde çelik, beton, ahşap ve plastik gibi çeşitli malzemelerden üretilmektedirler. Mevcut bariyerlerin tasarımında daha ziyade güvenlik konsepti öncelenmekte olup estetiklik ve çevresel kaygılar ikinci planda tutulmaktadır. Bu noktadan hareketle hem güvenlik gereksinimlerini karşılayacak hem de estetik açıdan değer katacak çevreci yeni bir bariyer tasarlanmıştır. Yenilenebilir hibrit bariyer (YHB) olarak isimlendirilen bu bariyerin iç kısmında kum, dış kısmında göknar kereste kullanılmıştır. YHB’lerin sürdürülebilir bir biçimde üretiminin sağlanabilmesi ve çevresel etkilerinin daha iyi anlaşılabilmesi için yaşam döngüsü prosesi oluşturulmuştur. YHB, çelik ve beton bariyerlerin üretimi esnasında doğaya salınan sera gazı emisyonu miktarları hesaplanmıştır. Beton ve çelik bariyer üretiminde YHB’lere nazaran doğaya 4,5 kat daha fazla sera gazı salındığı belirlenmiştir. Ahşap malzemenin uzun ömürlü olması, karbon tutunumu açısından değerlendirildiğinde önemli bir etmendir. YHB’lerin üretiminde kullanılan ahşap malzemenin karbon tutma kapasitesinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç için YHB üretiminde kullanılan ahşap malzemelerin ormanlardaki canlı biyokütle karşılığı hesaplanmıştır. Elementel karbon analizinden elde edilen veriler doğrultusunda bariyer bünyesinde hapsedilen karbon değerleri kg-CO2eq olarak belirlenmiştir. YHB’ler kullanım yerinde 45,94 kg-CO2eq tuttuğu hesaplanmıştır. Diğer bariyer tiplerinde ise karbon stoku yapılamamaktadır. Tasarlanan YHB’lerin kullanımının yaygınlaşmasının, çevreye ve doğaya olumlu katkılarının olacağı düşünülmektedir.

Cite this paper as: Birinci, E., Yörür, H., Yumrutaş, H. İ., & Duyar, A. (2021). Evaluation of renewable hybrid barriers in terms of carbon emission with concrete and steel barriers. Forestist, 71(2), 110-117.

Files
EISSN 2602-4039