FORESTIST
Original Article

Effects of fire on forest communities and sclerophyllous scrubs in Central Chile as a basis for the formulation of restoration guidelines

1.

Forest Fire Laboratory University of Chile, Santiago, Chile

2.

Programa de Doctorado en Ciencias Silvoagropecuarias y Veterinarias, Campus Sur, Universidad de Chile, Santiago, Chile

FORESTIST 2021; 71: 9-17
DOI: 10.5152/forestist.2020.20042
Read: 1472 Downloads: 845 Published: 10 November 2020

The effects of fire on forest and Mediterranean scrubs in four regions of Chile were studied. The main objective was to determine different levels of damage in watersheds with forest and native sclerophyllous scrubs belonging to the most valuable plant formations in Central Chile. The methodology consisted of the characterization of sampling areas that were qualitatively and quantitatively compared with the characterization of forests and shrublands without recent affectations of fires. Four regions of Chile were evaluated, where fires are concentrated in areas with sclerophyllous native vegetation. In each region, two sampling areas were selected to study the effects of fire. Three classifications were made based on structure, species composition, and response to fire. These were: deciduous scrub consisting of A. caven (tree), R. moschata (bush), and A. barbata (herbs); sclerophyllous evergreen scrub consisting of L. caustic-C. alba-and a mixed scrub of P. boldus (tree)-R. trinervia (scrub) and A. barbata. A dendrogram was produced on the relative abundances and the Bray & Curtis Similarity Index of the species. In addition, the results indicated an initial stage of damage to the soil structure, erosion processes, and water transport due to hydrophobicity at different levels of fire intensity, but recovery was observed a few weeks after the fire. Recovery was more apparent in the soil structure and cover of the scrub vegetation and later the tree species. These results provide useful background for the preparation of restoration, reforestation programs, and actions for the conservation of plant species vulnerable to the impact of wildfires.


 

Orman yangınlarının Orta Şili bölgesindeki orman toplulukları ve sklerofil çalılıkları üzerindeki etkileri

 

Bu çalışmada, orman yangınlarının Şili'nin dört bölgesindeki orman ve Akdeniz çalılıkları üzerindeki etkileri incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın ana amacı, Orta Şili bölgesindeki en değerli bitki oluşumlarına ait orman ve yerli sklerofil bodur çalılardaki farklı hasar seviyelerinin belirlenmesidir. Çalışma metodolojisi, ormanların ve çalılık örnekleme alanlarının, yangın etkileri olmaksızın nitel ve nicel olarak karşılaştırılmasından oluşmaktadır. Yangınların sklerofilöz doğal bitki örtüsüne sahip alanlarda yoğunlaştığı Şili'nin dört bölgesi değerlendirilmiştir. Her bölgede yangının etkilerini incelemek için iki örnekleme alanı seçilmiş olup, yapı, tür kompozisyonu ve yangına tepkiye göre üç sınıflandırma yapılmıştır. Bu sınıflandırmalar;  A. caven (ağaç), R. moschata (çalı) ve A. barbata (otlar) bitkilerinden oluşan yaprak döken çalılık; L. caustic - C. alba sklerofilli yaprak dökmeyen çalılık ve P. boldus (ağaç), R. trinervia (çalı) ve A. barbata bitkilerinden oluşmaktadır.Çalışmada, bitki türlerinin alanda bulunma oranları ve Bray & Curtis Benzerlik İndeksi’ne göre bir dendrogram oluşturulmuştur. Elde edilen sonuçlara göre, farklı yangın yoğunluğu seviyelerinde su geçirmez toprak tabakaları nedeniyle, toprak yapısında, erozyon süreçlerinde ve su naklinde birinci derecede hasar oluştuğunu görülmüş olup, yangından birkaç hafta sonra alanda iyileşmelerin olduğu gözlenmiştir. İyileşmelerin daha çok maki bitki örtüsünün toprak yapısında ve örtüsünde ve daha sonra ağaçlarda olduğu görülmüştür. Elde edilen sonuçların, restorasyon çalışmaları, yeniden ağaçlandırma programları ve orman yangınlarının etkisine karşı savunmasız bitki türlerinin korunmasına yönelik çalışmaların hazırlanmasında yarar sağlayacağı düşünülmektedir.

Cite this paper as: Castillo, M.E., Garfias, R., Plaza, Á., 2021. Effects of fire on forest communities and sclerophyllous scrubs in Central Chile as a basis for the formulation of restoration guidelines. Forestist 71(1): 9-17.

Files
EISSN 2602-4039