FORESTIST
Original Article

Biodiversity comparison between forest-protected and forest-reserved areas in Bangladesh in context of co-management for conservation

1.

Department of Forestry and Environmental Science, Shahjalal University of Science and Technology, Sylhet, Bangladesh

2.

Institute of Forestry and Environmental Sciences, Chittagong University, Chittagong, Bangladesh

FORESTIST 2021; 71: 134-147
DOI: 10.5152/forestist.2020.20023
Read: 1642 Downloads: 553 Published: 22 September 2020

According to Aichi Biodiversity Target 11, most Forest-protected area (FPAs) was distinguished from reserved forest (RF) areas in Bangladesh to ensure better protection and conservation of biodiversity. Compared with traditionally managed RF areas, FPAs involve the engagement of different stakeholders in forest management. As conservation of biodiversity and cessation of forest degradation are the main targets of community engagement, the status of biodiversity was compared between RF areas and FPAs. In this regard, Chunati Forest Range (CFR) (based on the conventional top–down bureaucratic approach) and Chunati Wildlife Range (CWR) (based on co-management for the last decade but previously managed under conventional top-down approach inside Chunati Forest Range) were selected. Biodiversity was compared through community structure analysis of vascular plants and birds. The effect of microenvironmental variables was also evaluated to assess habitat influence. Finally, conservation implications were hypothesized in terms of the current state of deforestation by analyzing land-use change. Biodiversity analysis revealed that CWR was more diverse than CFR and that species richness between CFR and CWR was significantly different for avifauna (p<0.05). Tri-plot scores were strongly correlated with elevation, canopy height, and canopy coverage for CWR, whereas disturbance scores had a stronger relationship with CFR. Forest cover has been increasing at the rate of 0.4% per year since the introduction of co-management of conservation implications. On the other hand, CFR is experiencing deforestation at the rate of 0.9% per year. Therefore, co-management of conservation implications can be adopted for the remaining part of traditionally managed forest areas for better conservation of biodiversity.


 

Bangladeş'te orman koruma alanlarında koruma eş yönetimi bağlamında biyolojik çeşitlilik karşılaştırması

 

Aichi Biyoçeşitlilik Hedefi 11'e göre, biyolojik çeşitliliğin daha iyi koruma tedbirlerini almak ve muhafazasını sağlamak için birçok Orman Koruma Alanı (FPA) Bangladeş orman (RF) alanlarından ayrılmıştır. Geleneksel olarak yönetilen RF alanları ile karşılaştırıldığında, FPA orman yönetimi farklı paydaşların katılımını içerir. Biyoçeşitliliğin korunması ve orman bozulmasının sona erdirilmesi topluluk katılımının ana hedefleri olduğundan, biyolojik çeşitliliğin durumu RF alanları ve FPA'lar arasında karşılaştırılmıştır. Bu bağlamda, Chunati Forest Range (CFR) (geleneksel yukarıdan aşağı bürokratik yaklaşıma dayalı) ve Chunati Wildlife Range (CWR) (son on yıl için ortak yönetime dayalı, ancak daha önce Chunati Ormanı içinde geleneksel yukarıdan aşağıya yaklaşımla yönetilmiştir. Aralık) seçildi. Biyolojik çeşitlilik, vasküler bitkilerin ve kuşların topluluk yapısı analizi ile karşılaştırılmıştır. Mikro çevresel değişkenlerin etkisi de habitat etkisini belirirmek için değerlendirilmiştir. Son olarak, arazi kullanımındaki değişim analiz edilerek, ormansızlaşmanın mevcut durumu açısından korumaya ilişkin sonuçlar tahmin edilmiştir. Biyoçeşitlilik analizi, CWR'nin CFR'den daha yüksek çeşitliliğe sahip olduğunu ve CFR ile CWR arasındaki tür zenginliğinin avifauna için önemli ölçüde farklı olduğunu ortaya koymuştur (p<0,05). Tri-plot skorları, CWR için alanın yüksekliği, meşcere kapalılık boyu ve kapalılık derecesi ile güçlü bir şekilde ilişkilendirilirken, bozulma skorları CFR ile daha güçlü bir ilişkiye sahiptir. Koruma etkilerinin birlikte yönetilmesinin başlatılmasından bu yana, orman örtüsü yılda %0,4 oranında artmıştır. Öte yandan, CFR yılda %0,9 oranında ormansızlaşmaktadır. Bu nedenle, biyolojik çeşitliliğin daha iyi korunması için geleneksel olarak yönetilen ormanlık alanların geri kalan kısmı için koruma uygulamalarının birlikte yönetimi benimsenebilir.

 

Cite this paper as: Masum, K.M., Islam, M.S., Parvej, M., Abdullah-Al-Mamun, M.M., Arfin-Khan, M.A.S., 2020. Biodiversity comparison between forest-protected and forest-reserved areas in Bangladesh in context  of co-management for conservation. Forestist, 71(3), 134-147

Files
EISSN 2602-4039