FORESTIST
Original Article

Growth and yield characteristics of Tectona grandis (Linn. F.) in different age series at University of Ilorin, North Central Nigeria

1.

Department of Forest Resources Management, University of Ilorin, Ilorin, Nigeria

FORESTIST 2021; 71: 127-133
DOI: 10.5152/forestist.2020.20022
Read: 1003 Downloads: 584 Published: 22 September 2020

The study assessed the growth and yield characteristics of teak (Tectona grandis Linn. F.) at the University of Ilorin, North Central Nigeria. Data were collected from five different age series (5–9 years) using a stratified random sampling technique. The diameter at base, middle, and top (merchantable height); diameter at breast height (DBH); and total height of trees of >5 cm DBH were measured in 30 temporary sample plots of 25×25 m2. Data were summarized using descriptive statistics, and relationships among growth and yield variables were assessed using correlation analysis. Results revealed a stand density of 672, 832, 656, 592, and 688 trees/ha for the 5, 6, 7, 8 and 9-year age series, respectively. A larger proportion of trees in the study area was found in the lower and middle diameter (5.1–10.0 cm and 10.1–15.0 cm) and height classes (<5.0 m and 5.1–10.0 m). The average diameter increments were 1.08, 0.88, 0.84, 1.16, and 1.10 cm/year and the mean volumes were 19.23, 24.97, 14.82, 154.23, and 30.31 m3/ha for the 5, 6, 7, 8, and 9-year age series, respectively. There were positive correlations among tree growth characteristics such as DBH, height, and volume accumulation across the age series. Overall, the growth and yield characteristics decreased across the age series on the teak plantation, indicating the need for improved management activities (such as beating up, thinning, pruning, and weeding operations) in the study area.


 

Kuzey Orta Nijerya Bölgesi Ilorin Üniversitesi Ormanındaki Tectona grandis (Linn. F.) ağaçlarının farklı yaş sınıflarında büyüme ve hasılat özellikleri

 

Bu çalışma, Kuzey Orta Nijerya'daki Ilorin Üniversitesi Ormanındaki tik ağaçlarında (Tectona grandis Linn. F.) büyüme ve hasılat özelliklerinin değerlendirmesini amaçlamaktadır. Çalışma verileri, tabakalı rastgele örnekleme tekniği kullanılarak, beş farklı yaş serisi (5-9 yıl) için toplanmıştır. 25 × 25 m2'lik 30 geçici örnek parselde >5 cm DBH olan ağaçların gövde dip, orta ve üst (ticari boydaki) çapları; göğüs yüksekliğindeki çap ve ağaçların boyları ölçülmüştür. Veriler, tanımlayıcı istatistikler kullanılarak özetlenmiş, büyüme ve hasılat değişkenleri arasındaki ilişkiler korelasyon analizi kullanılarak değerlendirilmiştir. Sonuçlar, 5, 6, 7, 8 ve 9 yaş serileri için sırasıyla 672, 832, 656, 592 ve 688 ağaç/ha bir meşcere sıklığı ortaya çıkarmıştır. Çalışma alanındaki ağaçların büyük bir oranı alt ve orta çap sınıflarında (5,1–10,0 cm ve 10,1–15,0 cm) ve yükseklik sınıflarında (<5,0 m ve 5,1–10,0 m) bulunmuştur. 5, 6, 7, 8 ve 9 yıllık yaş serileri için sırasıyla olmak üzere, ortalama çap artışları 1,08, 0,88, 0,84, 1,16 ve 1,10 cm/yıl ve ortalama hacimler 19,23, 24,97, 14,82, 154,23 ve 30,31 m3/ha bulunmuştur. Yaş serileri boyunca DBH, boy ve hacim birikimi gibi ağaç büyüme özellikleri arasında pozitif korelasyonlar tespit edilmiştir. Genel olarak, tik plantasyonundaki yaş serileri boyunca büyüme ve hasılat özellikleri azalmıştır, bu da çalışma alanında iyileştirilmiş yönetim faaliyetlerine (örneğin, çalı doğrama, aralama, budama ve ot ayıklama işlemleri) ihtiyaç olduğunu göstermektedir.

 

Cite this paper as: Amusa, T.O., Adedapo, S.M., 2020. Growth and yield characteristics of Tectona grandis (Linn. F.) in different age series at University of Ilorin, North Central Nigeria. Forestist, 71(3), 127-133

Files
EISSN 2602-4039