FORESTIST
Original Article
Spatiotemporal analysis of land-use and land-cover changes in Kainji Lake National Park, Nigeria

Spatiotemporal analysis of land-use and land-cover changes in Kainji Lake National Park, Nigeria

1.

Department of Forest Resources Management, Faculty of Agriculture, University of Ilorin, Ilorin, Nigeria

FORESTIST 2020; 70: 105-115
DOI: 10.5152/forestist.2020.20006
Read: 1410 Downloads: 711 Published: 30 April 2020

There is paucity of information on the rates at which most protected areas in Nigeria are being depleted as population soars. In order to formulate realistic management policies, reliable data on land use/land cover are indispensable. We evaluated the changes in the forest covers of Kainji Lake National Park (KLNP) using multitemporal remote-sensing data. Landsat TM, ETM+, and OLI/TC images of five age-series were analyzed using ArcGIS 10.5. A Normalized Difference Vegetation Index analysis was performed, and vegetation covers were distinguished. The rates of change were x-rayed and future projections made. Five land-use and land-cover classes (forest, savannah, swamp/water body, bare land, and built-up area) were distinguished. The results revealed that the area experienced considerable changes in vegetation covers. It was evident that from 1988 to 2018, the Borgu sector increased in forest and bare land by 10,728.18 ha (2.4%) and 19,540.83 ha (4.3%) at 0.08% and 0.14% per annum, respectively, whereas savannah and swamp/water body decreased by 27,134.28 ha (6.0%) and 3,104.73 ha (0.7%) at annual rates of 0.20% and 0.02%, respectively. In the Zugurma sector, forest and bare land increased by 7,242.21 ha (5.3%) and 44,341.74 ha (32.5%) at 0.18% and 1.08% per annum, respectively, whereas swamp decreased by 51,583.95 ha (37.8%) at 1.26% per annum. These changes were due to increases in anthropogenic activities in these parks, which negatively impacted the swamps and grassland. There were depletions along borders shared between the park and surrounding communities, and this poses degradation threats if not stemmed. A stricter protection measure is advocated. The park management must explore possible alternatives for area management.

 


 

Nijerya Kainji Gölü Milli Parkında arazi kullanımı ve arazi örtüsü değişikliklerinin mekansal analizi

 

Nüfus artışı ile Nijerya'da korunan alanlardaki azalma oranları hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. Gerçekçi yönetim politikalarının oluşturulabilmesi için, arazi kullanımı / arazi örtüsü ile ilgili güvenilir bilgilerin elde edilmesi gerekmektedir. Kainji Gölü Milli Parkı (KLNP) orman alanlarındaki değişiklikler çok yönlü uzaktan algılama verileri kullanılarak değerlendirilmiştir. Belirlenen beş yaş sınıfında Landsat TM, ETM + ve OLI/TC görüntüleri ArcGIS 10.5 yazılımı kullanılarak analiz edilmiştir. Normalleştirilmiş Bitki Örtüsü Farklılığı İndeksi analizi yapılarak ve bitki örtüsü değişiklikleri belirlenmiştir. Değişim oranları belirlenerek geleceğe yönelik tahminler yapılmıştır. Arazi kullanımı ve arazi örtüsü sınıfları orman, mera, bataklık/sulak alan, çıplak arazi ve yerleşim alanı olarak belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, bölgenin arazi örtüsü sınıflarında önemli değişiklikler oluşturduğunu ortaya koymaktadır. 1988-2018 yılları arasında, Borgu bölgesinde orman alanlarının yıllık %0,08 oranında (19740,18 ha - %2,4), çıplak arazilerin ise %0,14 oranında (19540,83 ha - %4,3) arttığı görülmektedir. Yine aynı bölgede mera alanlarının yıllık %0,20 (27134,28 ha - %6,0) ve bataklık ve sulak alanlar ise yıllık %0,02 oranında (3104,73 ha - %0,7) azaldığı tespit edilmiştir. 1988-2018 yılları arasında, Zugurma bölgesinde orman alanlarının ve çıplak arazilerin yıllık %0,18 (7242,21 ha - %5,3) ve %1,08 oranında (44341,74 ha - %32,5) arttığı, bataklık alanların ise yıllık %1,26 oranında (51583,95 ha - %37,8) azaldığı görülmektedir. Bu değişikliklerin bataklık ve otlakları olumsuz etkileyen bu parklardaki antropojenik aktivitelerdeki artıştan kaynaklandığı tespit edilmiştir. Milli park sınıları çevresindeki sınırlar boyunca bazı değişikliklerin bulunduğu görülmekle birlikte, milli park sınırları boyunca daha sıkı koruma tedbirlerinin alınması önerilmektedir. Milli Park yönetimi için daha farklı olası alternatiflerin araştırılması gerekmektedir.

 

Cite this paper as: Adeyemi, A.A., Ibrahim, T.M., 2020. Spatiotemporal analysis of land-use and land-cover changes in Kainji Lake National Park, Nigeria. Forestist 70(2): 105-115.

 

Files
EISSN 2602-4039