FORESTIST
Original Article
Determining the effect of urbanization on the vegetation of Gürün district (Sivas) based on biotope mapping and vegetation analysis

Determining the effect of urbanization on the vegetation of Gürün district (Sivas) based on biotope mapping and vegetation analysis

1.

Department of Interior Architecture and Environmental Design, Fenerbahce University, Faculty of Engineering and Architecture, İstanbul, Turkey

2.

Department of Forest Botany, İstanbul University-Cerrahpaşa, Faculty of Forestry, İstanbul, Turkey

3.

Department of Forest Botany, İstanbul University-Cerrahpaşa , Faculty of Forestry, İstanbul, Turkey

FORESTIST 2020; 70: 8-18
DOI: 10.5152/forestist.2020.19023
Read: 1652 Downloads: 789 Published: 31 January 2020

Urbanization is one of the strongest negative effects on vegetational change within and around a city. In this study, it is aimed to determine the flora and vegetational changes within and around the city based on the identification and mapping of the biotopes which show differences in terms of ecologic factors met in Gurun district center and its vicinity and which are suitable for Corine biotope classification. First, 13 main biotope types are classified. In the biotopes, total 666 plant taxa were identified, 84 of which were endemic. Vegetation of the biotopes was determined, and then similarity levels of main biotopes are calculated according to the similarity coefficient method of Sorensen. Accordingly, while the similar areas are health facilities and agricultural areas the most different ones are parks and sports areas and drainage areas. The results emphasize the similarity levels of vegetation in biotopes and the negative effect of human intervention in the study area. As a result, with its rich natural structure, vegetation covers and endemism rate, the district of Gurun has significant natural biotopes and it is suggested that biotope classification should be considered in determining vegetation change and urban planning.

 


 

Biyotop haritalama ve vejetasyon analizine dayanarak, kentleşmenin Gürün ilçesi (Sivas) vejetasyonu üzerindeki etkisinin belirlenmesi

 

Kentleşme, kent içindeki ve çevresindeki bitki örtüsü değişiminin en güçlü olumsuz etkilerinden biridir. Bu çalışmada, Gürün ilçe merkezi ve çevresinde karşılaşılan, ekolojik faktörler açısından farklılık gösteren biyotopların tanımlanması ve haritalanması, Corine biyotop sınıflandırmasına uygun olarak yapılmıştır. İlk olarak 13 ana biyotop türü sınıflandırılmıştır. Biyotoplarda, 84'ü endemik olmak üzere toplam 666 bitki taksonu tespit edilmiştir. Ana biyotopların benzerlik düzeyleri Sorensen benzerlik katsayısı yöntemine göre hesaplanmıştır. Buna göre benzer alanlar sağlık donatı alanları ile tarımsal alanlar iken en farklı olanlar parklar ve spor alanları ile boşaltım alanlarıdır. Elde edilen sonuçlar biyotoplardaki benzerlik düzeyleri ve araştırma alanında insan müdahalesinin biyotoplar üzerindeki olumsuz etkisini vurgulamaktadır. Sonuç olarak, zengin doğal yapısı, bitki örtüsü, yaban hayatı ve endemizm oranı ile Gürün ilçesi önemli doğal biyotoplara sahiptir ve kentsel planlama çalışmalarında biyotop sınıflandırmasının da dikkate alınması gerektiği önerilmektedir.

 

Files
EISSN 2602-4039