FORESTIST

TRAKY A BÖLGESİNDEKİ KARAÇAM (Pinus nigra Arnold ssp. pallasiana (Lamb.) Holmboe) AGAÇLANDIRMALARINDA oRİJİN PROBLEMLERİ, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VE BÖLGEDEKİ DOGAL KARAÇAM ORMANLARıNIN ÖNEMİ

1.

İ.Ü. Orman Fakültesi, Silvikültür Anabilim Dalı

2.

İ.Ü. Orman Fakültesi. Orman Boıaniği Anabilim Dalı

FORESTIST 2001; 51: 117-126
DOI: 10.17099/jffiu.47955
Read: 713 Downloads: 522 Published: 27 January 2020

Son yıllarda Trakya bölgesindeki karaçam plantasyonlarında karşılaşılan bazı uyum ve gelişme problemleri, bu bölgede bu türe ait orijin sorununu da güncel bir konuma getirmiştir. Karaçarnın orijin problemleri başlıca üç unsur çerçevesinde zaman içerisinde belirli ölçüde çözülebilecektir. Bu bağlamda, Trakya bölgesi ağaçlandırmalarının amaç ve fonksiyonlarını da dikkate alarak, karaçamın bu ağaçlandırmalardaki yeri ve yoğunluğunun ne olması gerektiğinin de aydınlatılınası önemlidir.

Files
EISSN 2602-4039