FORESTIST

TOPRAKLARIN BAZI K İM YA SAL ÖZELLİKLERİNİN (pH, KARBONAT, TUZLULUK, ORGANİK MADDE, TOTAL AZOT, YARARLAN ILABİLİR FOSFOR) ANALİZ YÖNTEM LERİ

1.

İ.Ü.Orman Fakültesi Toprak ilmi ve Ekoloji Anabilim Dalı

FORESTIST 1989; 39: 64-82
Read: 601 Downloads: 389 Published: 25 February 2020

İ. Ü. Orm an Fakültesi T oprak İlm i ve E koloji Anabilim D ah'nda 1988- 89 Ö ğretim Yılından İtibaren Y üksek Lisans Program ı başlam ıştır. Bu program ın ikinci yılındaki tez aşam ası büyük ölçüde arazi ve laboratuvar çalışm alarına dayanm aktadır. A yrıca her yıl lisans bitirm e tezi olarak verilen çalışm aların büyük bir çoğunluğu da yine laboratuvarlarım ız olanaklarından yararlanılarak yapılm aktadır. Bu m akalenin am acı öğrencilerin Jaboratuvarda yapacakları çalışm alara yardım cı olacak , bazı kim yasal toprak analiz yöntem lerini ortaya koym aktır.

Files
EISSN 2602-4039