FORESTIST

SOYMA KAPLAMA ÜRETİMİNDE OLUŞAN KUSURLAR VE BUNLARI ÖNLEME ÇARELERİ

1.

İ.Ü. Orman Fakültesi, Odun Mekaniği ve Teknolojisi Anabilim Dalı

2.

I.U. Orman Fakültesi Odun Mekaniği ve Teknolojisi Anabilim Dalı

FORESTIST 1990; 40: 120-126
Read: 534 Downloads: 382 Published: 21 February 2020

Sovm akaplam a üretim inde çok çeşitli ku su rlar m eydana gelm ektedir. K u ­ su rların oluşm ası büyiik oranda tom ruk özellikleri ve soyma m akinası ile ilgili faktörlerden kaynaklanm aktadır. Bu nedenle, önce bu faktörler kısaca açıklanmış ve daha sonra soyma işlemi sırasında oluşan her bir kusurun oluşm a nedenleri ile bunları önleme çareleri bir liste halinde verilm iştir.

Files
EISSN 2602-4039