FORESTIST

ODUNUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİ İYİLEŞTİREN İŞLEMLER VE M EKANİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE OLAN ETKİSİ

1.

I.U. Orman Fakültesi Odun Mekaniği ve Teknolojisi Anabilim Dalı

2.

İ.Ü . Orman Fakültesi, Odun M ekaniği ve Teknolojisi Anabilim Dalı

FORESTIST 1989; 39: 98-112
Read: 487 Downloads: 324 Published: 25 February 2020

O dunun fiziksel özelliklerini iyileştiren işlem ler, odunun boyutsa! stabilitesini sağlam akta ve böylece kullanım yerlerinde m eydana gelebilecek çeşitli sakıncaların önüne geçilm iş olm aktadır. Bu işlem ler odunun m ekanik özelliklerini de etkilem ekte bu etki oium lu yönde olabildiği gibi olum suz da olabilm ektedir. M akalede bu işlem lerin başlıcaları tanıtılm ış ve yazının sonunda işlem lerin odunun fiziksel ve m ekanik özellikleri üzerine olan etkisi tablo halinde verilm iştir.

Files
EISSN 2602-4039