FORESTIST

ÇEVRE KİRLENMESİ VE ORMANLARIN BUNU ÖNLEYİCİ FONKSİYONLARI

1.

I.Ü. Orman Fakültesi, Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.

FORESTIST 1984; 34: 76-92
Read: 539 Downloads: 362 Published: 28 February 2020

Çevre kirlenmesi, çevrenin fiziksel, kim yasal ve biyolojik etkenlerle doğal durum unda oluşan dengesizlikten kaynaklanm aktadır. Y aklaşık 1 m ilyon yılı aşkın bir süredenberi doğal k ay n a k la n söm ürücü bir şekilde kullanıp onu tüketeni insan, dengenin bozulm asında en önemli rolü oynam ıştır. M ezopotamya bunun en canlı örneğini gösterm ektedir. Nitekim, A surilorin ve Babillerin egemenliği altında en p arlak dönemini yaşayan ve verim li topraklarım da yetiştirdiği ürünlerle O rta Doğu’nun tarım am barını oluşturan Mezopotamya, daha sonraları özellikle yukarı y ağış havzalarındaki orm anların tah rip edilmesi, yanlış arazi kullanm a sonucu doğal dengesini yitirm iş ve Insa sürede sellerle taşınıp gelen toprak, çakıl, taş ve kayalarla dolmuş, sulam a şebekeleri tam am iyle harap olmuş ve tüm tarrm alanları verim liliğini kaybetm iştir. O rta Doğu’nun, Lübnan, Suriye, İra n gibi ülkelerinden de buna ait örnekler verm ek m üm kündür. Doğal dengenin bu şekilde bozulması şüphesiz sadece tarım alanlarının elden gitm esiyle kalm am ış bu yazım ızda işlediğimiz, tü m canlıların yaşam m ı önemli ölçüde teh d it eden çevre kirlenm esi sorunlarım ortay a çıkarm ıştır. D iğer ta ra fta n orm anların sadece odun ham m addesi üreten bir var-, lık olmadığı, özellikle m em leketim izin de içinde bulunduğu k u rak ve yarıkurak m ıntıkalarda orm anların toprağı koruyucu, su üretici ve su ekonomisini düzenleyici, otlatm a ve yem ürünü sağlayıcı, yaban hayvanlarının gereksinim ini karşılayıcı, insanlara rekreasyon olasılığı hazırlayıcı ve nihayet çevre kirlenm esini önleyici fonksiyonu olduğu artık herkesçe bilinen ve kabul edilen bir gerçektir. 

Files
EISSN 2602-4039