FORESTIST

BİYOLOJİK çEşİTLİLİGİN SÜREKLİLİGİ VE ARTTıRıLMASı AÇıSıNDAN BALTALIKLARıN KORUYA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

1.

i.Ü. Orman Fakültesi Silvikültür Anabilim Dalı

FORESTIST 2001; 51: 111-121
DOI: 10.17099/jffiu.72716
Read: 649 Downloads: 434 Published: 28 January 2020

Bu makalede öncelikle baltalık işletmeciliğinin ormanın biyolojik çeşitliliğine yaptığı olumsuz etkiler üzerinde durularak, genetik çeşitliliğin azalması süreci hipotetik (varsayım olarak) bir yaklaşımla ele alınmıştır. Ayrıca koruya dönüştürme çalışmalarında biyolojik çeşitliliğin değişik bileşenlerinin nasıl yeniden oluşturulup geliştirilebileceği konusunda önerilere yer verilmiştir.

Files
EISSN 2602-4039