FORESTIST

BELGRAD OÎIMANI’NDA BAZI İĞNE YAPRAKLI VE GENİŞ YAPRAKLI ORMAN EKOSİSTEMLERİNÎN ÖNEMLİ EDAFİK ÖZELLİKLERİ İLE BİTKİSEL KÜTLE KARAKTERİSTİKLERİ BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

1.

I.Ü. Orman Fakültesi, Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.

FORESTIST 1988; 38: 156-190
Read: 374 Downloads: 234 Published: 26 February 2020

B ir d o k to ra ç a b şm a sı o la ra k y a p ıla n b u a ra ş tırm a , benzer y etişm e o rta m la rın d a y a n y a n a b u lunan iğne y a p ra k lı ve geniş y apralcb o rm an ekosistem leriııin, o rm an to p ra ğ ın a y a p tık la rı e tk ile ri belirlem ek ve bu ik i o rm an elıosistem üıiıı, bazı b itk isel lıü tle özellikleri b ak ım ın d an a r a ­ la rın d a k i fa rk la rı o rta y a ç ık a rm a k am ac ıy la y a p ılm ışta ’. B u a m a ç la n g e rçek leştirm ek için B e lg ra d O rn ıaıu ’n d a seçilen ö rn eklem e m eşcerelerinden alm an to p ra k , ölü ö rtü , y a p ra k , odun ve k a ­ bule ö rn ek lerin in önem li bazı fiziksel ve k im y a sa l özellikleri belirlenm iş, an aliz so n u ç lan is ta tis tik i o lara k d eğ erlen d irilm iştir. E lde edilen b u lg u ­ la r şu şekilde özetlenebilir : (1) S üzkonusu iğne y a p ra k lı ve geniş y a p ra k b o rm an ekosistem - leri, özellikle yıllık y a p ra k döküm ü sonucunda o lu ştu rd u k la rı ölü ö rtü ­ leri ile ü zerinde y e tiştik le ri to p ra ğ ın k im y asal özelliklerini 0 - 3 0 cm derin liğ e lıa d a r etk ilem işlerd b ’. (2) H er iki o rm an ekosistem inbı, b itk isel lıü tle ö rn ek lerin e a it fiziksel ve lıim y asal özelliklerinin fa rk lı olm ası, b u sistem lerd ek i besin m addesi doluşıırunın da fa rk lı şekilde cerey an etm esin e neden olm uştur. 

Files
EISSN 2602-4039